Thursday, December 27, 2012

യോഗമുദ്രകള്‍
കൈമുദ്രകള്‍ നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു.
കൈമുദ്രകള്‍ നമ്മെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു.
വികാരങ്ങള്‍ ചിന്തകള്‍ സൂചനകള്‍ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ കൈമുദ്രകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
യോഗമുദ്രകളും നൃത്തമുദ്രകളും കൈവിരലുകളിലൂടെ ഇതള്‍ വിട൪ത്തുന്നു.
ഓരോ വിരലുകളും പഞ്ചമഹാഭൂതത്തിന്‍റെ അല്‍ഭുതസ്തംഭങ്ങള്.‍


ഭാരതത്തിലെ ഋഷിവര്യന്മാ൪ പ്രപഞ്ചനിലനില്‍പ്പിന്നാധാരമായ പഞ്ചമൂലകങ്ങളെ അല്‍ഭുതകരമായി മനുഷ്യന്‍റെ വിരലുകളില്‍ ദ൪ശിച്ചു.
യോഗതത്വമുദ്രകളെല്ലാം തന്നെ വിരലുകളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിവാക്കുന്നു.ഉണ൪വ്വിനുള്ള ഒരു മുഖ്യ വഴിയാണ് ഹഠയോഗയിലും യോഗമുദ്രകള്‍
കൈമുദ്രകള്,‍ മന:മുദ്രകള്,‍ കായമുദ്രകള്,‍ ഉദ്ദീയാന- മൂലബന്ധ- ജാലാന്ധരബന്ധ തുടങ്ങിയ പൂട്ടുകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം പ്രാണശക്തിവ്യയം തടയുവാനുള്ള വഴികളും ഊ൪ജ്ജദായിനികളുമാണ്.അവ പ്രാണശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു. ധ്യാനത്തിലേക്കടുപ്പിക്കുന്നു.മനസ്സ് ധ്യാനത്തിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പ് രാജയോഗയിലെ ആറാമത്തെ അംഗമായ ധാരണയിലൂടെ നിരന്തര ശ്രദ്ധയിലെത്തണം. പക്ഷെ അതിനു പ്രാപ്തനാകണമെങ്കില്‍ കാമനകളില്‍ നിന്നും വസ്തുക്കളില്‍ നിന്നും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഉള്‍വലിയണം.മനമുദ്രകള്‍ ശീലിച്ചാലെ പ്രത്യാഹാര  സാദ്ധ്യമാകൂ.


രോഗങ്ങളൊക്കെ തൃദോഷങ്ങളുടെ ക്രമരഹിതമായ വിന്യാസത്താലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്ന് ആയൂ൪വേദവും പറയുന്നു.ശരീരത്തിന്‍റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥികളിലുമടങ്ങിയ വായു- ശ്യൂന്യത ഇവയുടെ വാതദോഷം, ദഹനേന്ദ്രിയ ആഗിരണവ്യവസ്ഥയുടെ അഗ്നിയും ജലവുമടങ്ങിയ പിത്തദോഷം,  ഗ്ലാന്‍ഡുകളുടെ പ്രവ൪ത്തനങ്ങളുടെ കഫദോഷം ഇവയുടെ ബാലന്‍സില്ലായ്മയാണ് രോഗഹേതുക്കള്‍.


മുദ്രകളില്‍ പലതും വാ൪ദ്ധക്യത്തെ തടയുന്നു.ആരോഗ്യം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.ശക്തി തരുന്നു.
കൈമുദ്രകള്‍ ആരോഗ്യത്തിന്
കൈമുദ്രകള്‍ രോഗനിവാരണത്തിന്
കൈമുദ്രകള്‍ മന:ശക്തിക്ക്
ഊ൪ജ്ജചാലനത്തിന്


                                            ശുഭം


ഇനി ഒരു ന൪മ്മത്തിനുവേണ്ടി ഒരു വാല്‍ക്കഷണം എഴുതട്ടെയോ:

എത്രയോ മുദ്രകള്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു
പത്മാസനത്തിലോ സിദ്ധാസനത്തിലോ ഇരുന്ന്
നട്ടെല്ലു നിവ൪ത്തി,നെഞ്ച് അയച്ച്, ഉരങ്ങള്‍ തള൪ത്തിയിട്ട്, ശ്വാസത്തോടൊപ്പം മുദ്രയില്‍ ലയിക്കുക.

എത്രയോ മുദ്രകള്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, ഗുരുജി പറഞ്ഞു.

ഭയരഹിതനായിരിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ അഭയമുദ്ര പഠിപ്പിച്ചു. നിന്നിലെ ജിജ്ഞാസയൊടുങ്ങുവാന്‍ മനം ശാന്തമാകുവാന്‍.
നി൪ഭയ ഹൃദയമുണ്ടാകുവാന്‍ നിന്നെ അഭയഹൃദയമുദ്ര പഠിപ്പിച്ചു. നിന്‍റെ ഹൃദയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാന്‍ ,നിന്‍റെ പ്രശ്നരാത്രികളൊതുങ്ങുവാന്.‍

നിന്നെ ഗായത്രിക്കുപരിക്കുവാനും ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളും വിസ൪ജ്ജനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി നിന്നെ ഞാന്‍ അധോമുഖമുദ്ര പഠിപ്പിച്ചു.

നിന്‍റെ തൃക്കണ്ണു തുറന്നുകിട്ടുവാന്‍ അന്ത൪ദ൪ശനമുണ്ടാകുവാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ ആജ്ഞാചക്രമുദ്ര  പഠിപ്പിച്ചു.ധ്യാനോപാസനയിലിരുന്ന്, ചൂണ്ടാണിവിരല്‍ തൃക്കണ്ണിലേക്കടുപ്പിച്ച്, പിന്നെ അത് മടിയില്‍ ശാന്തമാക്കി.

നിന്നില്‍ കരുണയും പ്രേമവുമുണ്ടാകുവാന്‍ ,നിന്‍റെ ഹൃദയം തുറക്കുവാന്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ അനാഹതചക്രമുദ്ര പഠിപ്പിച്ചു.സംയുക്ത ഹ‍സ്തങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആ പ്രയോഗം  നിനക്ക് കഠിനമായിരുന്നു..

നിന്നെ നമസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുവാന്‍ എനിക്കെളുപ്പമായിരുന്നു. ഇരുകൈകളും കൂപ്പി അജ്ഞലി മുദ്രയില്‍ നീ അത് വേഗം വശമാക്കി. നിന്‍റെ ഹൃദയവും സുഷുംനയും ലയനത്തിലായി.നിന്നില്‍ ശത്രുതയില്ലാതായി.

രണ്ടു വിരലുകള്‍ ഉയ൪ത്തി മൂന്നുവിരലുകള്‍ താഴ്ത്തിമുട്ടിച്ച് നീ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, അപാനമുദ്ര വഴി.

ഒടുവില്‍ ഭൈരവമുദ്ര. ശിവശക്തി. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ലയനം. ഇദയും പിംഗളയും ചേ൪ന്ന് സൌരചാന്ദ്ര ഊ൪ജ്ജങ്ങള്‍ ചേ൪ന്ന് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവില്‍ ലയിച്ച്...
നിന്‍റെ എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതാകുവാന്.‍

പിന്നെ എത്രയോ...
ഭ്രമരം,ബ്രഹ്മം, ചക്ര,ചിന്മുദ്ര...

പക്ഷേ ശിഷ്യാ ഞാന്‍ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും നീ ശീലിച്ചില്ല.
കാനഡയില്‍ താമസിക്കുന്ന നീ ഒന്നു മാത്രം ശീലിച്ചു.അത് നീ എനിക്ക് ഉപാസനയായി സമ൪പ്പിച്ചു.


ഭാരതത്തിലെ ഒരു മുദ്രാശാസ്ത്രത്തിലും ഞാന്‍ കാണാത്ത ഒരു മുദ്ര: